Irma Simon

Irma Simon, ‘Letter from Irma Simon’ 25 November 1965
Letter from Irma Simon 25 November 1965
© Estate of Irma Simon
License this image

Sketches, letters, etc.

You might like