Irma Simon

Irma Simon, ‘Letter from Irma Simon’ 10 February 1967
Letter from Irma Simon 10 February 1967
© Estate of Irma Simon
License this image

Sketches, letters, etc.

Irma Simon, recipient: Marie-Louise Von Motesiczky Letter from Irma Simon, New York

29 September 1968

Irma Simon, recipient: Marie-Louise Von Motesiczky Letter from Irma Simon

24 August 1930

You might like