Studio Petrit Halilaj, work in progress for Tate St Ives show, spring 2021. Photo: Angela B Suarez

Studio Petrit Halilaj, work in progress for Tate St Ives show, spring 2021. Photo: Angela B Suarez

16 October 2021 – 16 January 2022
Open daily 10.00 – 18.00
For public information call +44(0)20 7887 8888, visit tate.org.uk or follow @Tate #PetritHalilaj
Supported by the Petrit Halilaj Exhibition Supporters Circle and Tate Members
Ky shkrim mund të lexohet edhe në gjuhën shqipe.

Tate St Ives presents Very volcanic over this green feather, a major new installation by Petrit Halilaj (b.1986 in Kostërrc, Kosovo) for his first solo exhibition in the UK. Halilaj is internationally recognised for his expansive artworks, often using his own biography as point of departure to reflect on private and collective histories in constant transformation. Deeply connected to Kosovo’s recent history, he frequently incorporates materials from his native country and re-elaborates them through installation, performance, textiles, drawing and video. Halilaj’s work explores issues related to individual memory and cultural identity.

This exhibition at Tate St Ives stems from Halilaj’s own personal story, while also bringing forward the collective trauma of the Kosovar Albanian people and other survivors of conflict. Displaced by the Kosovo War (1998–9) as a thirteen-year-old, Halilaj and his family lived at the Kukës II and Lezhe-Shengjin refugee camps in Albania in 1999. For this exhibition, Halilaj presents a poignant new installation reimagining a collection of felt-tip drawings he made as a child at Kukës II.

The original pictures were created under the guidance of Italian psychologist Giacomo ‘Angelo’ Poli, who was taking part in a humanitarian mission at the refugee camp. Poli supported the children in communicating their experiences through drawing, encouraging them to document the destruction they had experienced but also to imagine ideal, fantasy worlds for the future as a tool to escape the present. In a period of 15 days, Halilaj created 38 drawings, all of which have been preserved by Poli until today. After Poli’s departure, Halilaj continued to create drawings of his experiences, one of which he showed to Kofi Annan, then Secretary General of the United Nations, when he visited Albania.

Since 1999, Poli has become a close friend and supporter of Halilaj, who is now an established artist based in Berlin. In 2021 Halilaj revisited the original pictures he made with Poli for the first time in over two decades. Informed by those conversations, Halilaj has created an immersive environment within Tate St Ives’s largest gallery, magnifying and reconstituting fragments from the original drawings on a grand scale to reflect on personal and collective memories. Fusing the atrocities he witnessed with his birds and fantastical visions, the exhibition presents a powerful meditation on conflict, hope and memory.

An adjoining gallery space offers additional information about the Kosovo War and the political and social contexts which continue to impact the country and Kosovar society. This gallery also features materials, videos and photographs from Halilaj and Poli’s archives.

Speaking about the exhibition Petrit Halilaj said: "When memories emerge from the past they do it in fragments, and our imagination of the future operates in a similar way. If our dream of the future has a fragmentary nature too, then this exhibition can be seen as a small star in a constellation that forms the collective imagination about the world-to-come — a world that is able to look at the future with radical hope, but also with deep roots in its history.”

Petrit Halilaj: Very volcanic over this green feather is curated by Anne Barlow, Director of Tate St Ives, with Giles Jackson, Assistant Curator.

For press information contact pressoffice@tate.org.uk or call +44(0)20 7887 8730. High resolution press images can be downloaded from Tate's Dropbox.

ABOUT PETRIT HALILAJ
Halilaj lives and works between Germany, Kosovo and Italy, and is a professor of art at the l'École nationale supérieure des Beaux-Arts, Paris, France. His practice emerges from his personal experiences, reflecting on individual and collective memories, freedoms, and cultural identities. His installation Forget Me Not, a collaboration with his partner, Spanish artist Alvaro Urbano, is currently on show at the Autostrada Biennale in Pristina, Kosovo. The project reinforces the Kosovar civic campaign for equal rights, particularly for the LGBTQI+ community, which demands that the new civil code includes the right to marry. In 2013, Halilaj represented Kosovo for the country’s first appearance at the Venice Biennale. In 2017 he was awarded a special mention by the Jury of the 57th Venice Biennale and was awarded the Mario Merz Prize. His work has been the subject of solo exhibitions around the world, including at the Palacio de Cristal, Museo Reina Sofia, Madrid; Fondazione Merz, Turin; Paul Klee Zentrum, Bern; Hammer Museum, Los Angeles; New Museum, New York and Pirelli HangarBicocca, Milan.

16 tetor 2021 - 16 janar 2022
Për informata publike mund të thirrni +44(0)207887888, të vizitoni tate.org.uk ose të ndiqni @Tate #PetritHalilaj
Përkrahur nga Qarku i Mbështetësve të Ekspozitës së Petrit Halilajt dhe Anëtarëve të Tate

Këtë vjeshtë, Tate St Ives do të prezantojë ekspozitën Vullkanshëm mbi këtë Pendë të Gjelbër, një instalacion të ri të rëndësishëm nga Petrit Halilaj (i lindur më 1986 në Kostërrc të Kosovës) e cila përbën ekspozitën e tij e parë solo në Mbretërinë e Bashkuar. Halilaj njihet ndërkombëtarisht për veprat e shumëllojshme artistike, për të cilat shpeshherë përdor si pikënisje biografinë e tij për të reflektuar mbi historitë personale dhe kolektive që janë në shndërrim të vazhdueshëm. I lidhur ngushtë me historinë e vonshme të Kosovës, ai shpeshherë inkuadron materiale nga atdheu dhe i rishtjellon përmes teknikave të instalacionit, performancës, tekstilit, vizatimit dhe videos. Punimet e tij eksplorojnë çështje që lidhen me kujtesën individuale dhe identitetin kulturor.

Kjo ekspoitë në Tate St Ives buron nga historia personale e Halilajt, por njëkohësisht sjell në pah traumën kolektive të shqiptarëve të Kosovës dhe të mbijetuarve të tjerë të konfliktit. I shpërngulur si rrjedhojë e luftës në Kosovë (1998-9) si 13-vjeçar, Halilaj dhe familja e tij jetuan në kampet e refugjatëve Kukës II dhe Lezhë-Shëngjin të Shqipërisë në vitin 1999. Për këtë ekspozitë, artisti me banim në Berlin do të paraqesë një instalacion të thekshëm që sjell një përfytyrim të ri për një përmbledhje vizatimesh me marker që ka bërë si fëmijë në kampin Kukës II.

Vizatimet origjinale janë krijuar me udhëzimet e psikologut italian Giacomo ‘Angelo’ Poli, i cili ishte pjesë e një misioni humanitar në kampin e refugjatëve. Angelo ndihmonte fëmijët që t’i komunikonin përvojat e tyre përmes vizatimit, duke i inkurajuar ata të dokumentnin shkatërrimin që kishin përjetuar, por edhe të imagjinonin botë ideale dhe fantastike për të ardhmen si shteg për t’u arratsisur nga e tashmja. Në një periudhë prej 15 ditësh, Petriti kishte bërë 38 vizatime të cilat janë ruajtur nga mentori italian deri më sot. Pas shkuarjes së Angelo-s, Petriti vazhdoi të krijonte vizatime të përvojave të tij dhe njërën nga to ia kishte treguar edhe Sekretarit të Përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Kofi Annan kur kishte vizituar Shqipërinë.

Që nga viti 1999, Poli ka miqësi të ngushtë me Halilajn, i cili tash është artist i etabluar me banim në Berlin, dhe është mbështetës i tij. Në vitin 2021, Petriti ka rishqyrtuar vizatimet origjinale që ka bërë me Angelon për herë të parë pas dy dekadash. Dhe pikërisht këto vepra do t’i përdor për të krijuar një mjedis përfshirës (imersiv) brenda galerisë më të madhe të Tate St Ives në qytezën St Ives të Cornwall-it, duke zmadhuar dhe rindërtuar fragmente të vizatimeve origjinale në mënyrë madhështore për të reflektuar mbi kujtimet personale dhe kolektive.

Një hapësirë fqinje për ekspozim do të ofrojë informata shtesë për luftën e Kosovës dhe kontekstet politike e shoqërore që vazhdojnë të ndikojnë vendin dhe shoqërinë kosovare. Kjo galeri do të paraqesë po ashtu materiale, video dhe fotografi nga arkivat e Halilajt dhe Poli-t.

Petrit Halilaj: Vullkanshëm mbi këtë Pendë të Gjelbër është kuruar nga Drejtorja e Tate St Ives Anne Barlow me kuratorin asistent Giles Jackson.