Olda Kokoschka

1915–2004

Olda Kokoschka, ‘Letter from Olda Kokoschka, Villeneuve (Vaud)’ 10 March 1982
Letter from Olda Kokoschka, Villeneuve (Vaud) 10 March 1982
© Fondation Oskar Kokoschka
License this image

Sketches, letters, etc.

You might like